Liity jäseneksi
Liity jäseneksi


Eduskuntavaaliohjelma 2019

HELSINGIN VIHREIDEN NUORTEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2019

Koulutusleikkaukset tulee perua

Laadukas koulutus on tae menestyvälle Suomelle. Tiede, tutkimus ja koulutus ovat itseisarvoja, joista ei tule tinkiä edes taloudellisten laskusuhdanteiden aikana. Koulutusleikkaukset tulee perua lukioista ammattioppilaitoksiin ja yliopistoihin! Kukaan ei saa pudota, ja siksi jokaiselle nuorelle on taattava toisen asteen koulutus ja maksuttomat oppimateriaalit, jotta koulunkäynti ei ole kiinni vanhempien kukkaron paksuudesta.
Koulun on oltava turvallinen ympäristö, jossa puututaan ennaltaehkäisevästi koulukiusaamiseen ja nuorten syrjäytymiseen. Poistetaan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut!

Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto eivät odota

Nyt on pakko toimia! Ilmaston lämpeneminen on aikamme suurin haaste, ja sen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii määrätietoisia toimia. Suomen on oltava hiilineutraali viimeistään vuonna 2030, ja fossiilisista polttoaineista on luovuttava seuraavan vuosikymmenen aikana. Monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö ovat itseisarvoja, joiden heikkeneminen uhkaa niin ekosysteemien toimintaa kuin ihmisten hyvinvointia. Kestävä metsäpolitiikka sekä panostaminen luonnonsuojelualueisiin turvaa hiilinieluja ja luonnon monimuotoisuutta. Itämerta on suojeltava! Politiikan tulee rajoittaa ympäristölle haitallista toimintaa sekä tukea yksilöitä kestävien valintojen tekemisessä. Haluamme luopua ympäristölle haitallisista tuista sekä ottaa käyttöön haittaverot, kuten lihaveron. Investoidaan raiteisiin ja vähäpäästöisiin liikkumismuotoihin tulevaisuudessa!

Jokainen nuori ansaitsee riittävän perusturvan

Perustulo luo nuorille turvallisuuden tunnetta muuttuvissa elämäntilanteissa. Perustulon tulee olla henkilökohtainen, vastikkeeton perustoimeentulon takaava tuki, johon kumppanin tulojen ei tulisi vaikuttaa. Myös asumistuen tai perustulon asumislisän on oltava yksilökohtainen. Siirryttäessä kohti perustuloa opintorahan määrää on lisättävä, sillä opintojen edistymisen kannalta on kriittisen tärkeää, ettei opiskelijoiden tarvitse huolehtia siitä, millä he elämänsä kustantavat. Jokaisella nuorella on oltava oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen missä päin Suomea tahansa. Opiskelija-asunnoille on varattava tontteja myös kaupungin uusilta alueilta. Asunnottomuus on poistettava rakentamalla riittävästi tukiasuntoja.

Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen tulee olla yksi yhteiskunnan päätavoitteista, joka koskettaa jokaista ihmistä. Translaki on korjattava sukupuolen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Meidän täytyy tukea kaikkien perheiden arkea. Perhevapaat tulee olla joustavia ja tasa-arvoisia, jotta vanhemmilla on yhtäläiset oikeudet jäädä lasten kanssa kotiin. Puututaan perusteettomiin palkkaeroihin sukupuolten välillä. Seksuaalirikoslain on kunnioitettava yksilön itsemääräämisoikeutta. Määritellään suostumuksen puute raiskauksen kriteeriksi. Kielletään järjestäytynyt rasismi rikoslaissa. Asetetaan ihmisoikeudet etusijalle maahanmuuttopolitiikassa. Pakolaiskiintiötä tulee nostaa radikaalisti vähintään 3000:een. Suomen tulee auttaa hädänalaisia. Taataan jokaiselle apua tarvitsevalle turvapaikka – ketään ei saa palauttaa tai käännyttää hengenvaaraan!

Mielenterveyspalvelut remonttiin

Mielenterveyden häiriöistä kärsivälle on tarjottava matalan kynnyksen apua terveysasemilla. Hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon tulisi päästä jo ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Potilaan tulee saada hoitoa, vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua yksityiseen psykoterapiaan. Henkilökunnalle on tarvittaessa tarjottava lisäkoulutusta, jotta potilaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Mielenterveyspotilaiden kokemusta pitää kuunnella – sairauteen ja uupumukseen tulee suhtautua aina vakavasti. Työelämän ja yhteiskunnan asettama tuloskeskeisyys ja normalisoitunut kiireajattelu on hyvä aika ajoin kyseenalaistaa.